• Riečna ulica č. 85, 97101 Prievidza
  časť Ukrniská
 • 0915 631 498

Politika ochrany súkromia

Posledná úprava 26.04.2021

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si, prosím, pozorne prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“).

Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach pri návšteve stránok spoločnosti RS – Centrum, s.r.o.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás, prosím, kontaktujte nás cez webový formulár v časti Kontakt alebo emailom na adresu gdpr@rs-centrum.sk.

Ak sa v tomto dokumente či portáli používa pojem „RS“, „prevádzkovateľ“,  „služba“, „my“, „nás“ , „reštaurácia“, „KO“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť RS – Centrum, s.r.o., so sídlom Riečna ulica č. 85, 97101 Prievidza, IČO: 43826229.

Na účely týchto Podmienok ochrany súkromia majú nasledovné pojmy tento význam:

Osobný údaj“ znamená všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je týmito údajmi identifikovateľná.

Portál“ znamená webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ, prevádzkovaných na akejkoľvek internetovej doméne. Predovšetkým ide ale o nasledujúce stránky rs-centrum.sk. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok či subdomén, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak, ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne.

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu právnicku osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia. Prevádzkovateľom je prevádzkovateľ.

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Pseudonymizované údaje“ znamená údaje o dotknutých osobách, ktoré sú anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.

Facebook stránky“ znamená nami prevádzkované fanúšikovské stránky (Pages) prevádzkované na sociálnej sieti Facebook.

Instagram stránky“ znamená nami prevádzkované fanúšikovské stránky  prevádzkované na sociálnej sieti Instagram.

Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Podmienky ochrany súkromia pre Portál

V tejto časti Podmienok ochrany súkromia Vám poskytneme informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete pri návšteve Portálu.

 1. Aké Osobné údaje o Vás získavame?
 2. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že

 1. sa rozhodnete na Portáli vyplniť niektorý z kontaktných formulárov pre zasielanie správ alebo rezervačný formulár
 2. sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu;

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinný sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemôžeme reagovať na Vašu rezerváciu či žiadosť. Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a my sa budeme na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Portálu

Portál môže získavať údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 1. informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
 2. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery aicky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 3. údaje o Vašom používaní Portálu;
 4. informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
 5. informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
 6. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente, kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania Portálu s prihláseným užívateľským kontom.

Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

Prevádzkovateľ môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré prevádzkovateľ získal od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:

 1. údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook) ak ste sa rozhodli zriadiť svoje užívateľské konto prostredníctvom služieb týchto tretích strán. V takom prípade Vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook) vyzve na odsúhlasenie poskytnutia Osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto Osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook) poskytne prevádzkovateľovi.
 2. údaje od tretích strán získané prostredníctvom ich cookies umiestnených na našom Portáli, ako napríklad Pseudonymizované údaje obsahujúce štatistiky o návštevníkoch stránky a ich preferenciách vyplývajúcich z nimi navštevovaných stránok (tracker), nimi používaných zariadeniach alebo prehliadačoch a pravdepodobnej polohe, viac o možnostiach povolenia alebo zabránenia používania súborov cookies sa dozviete na samostatnej stránke.
 3. Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

Rezervácia denného menu, menu či priestorov či služieb prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu v akom ste vyplnili jednotlivé polia rezervačného formulára pri vytvorení rezervácie za účelom plnenia zmluvy – predaja. Táto vzniká potvrdením formuláru. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy – rezervácie, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a my. Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané do ukončenia rezervácie. V našich záznamoch sú Vaše Osobné údaje šifrované a po vybavení rezervácie Pseudonymizované. V prípade, že rezervácia nebude ukončená ani na 14 deň, dochádza k pseudonymizácií dát a ukončeniu rezervácie,

Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter);

Portál spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch a službách a to ak ste si vytvorili užívateľské konto alebo ak ste na Portáli požiadali o zasielanie správ priameho marketingu (newsletter). Máme za to, že ak vyplníte svoju emailovú adresu do formuláru na Portáli pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter) vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu (newsletter). Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácií priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie a produkty, ktoré pre Vás môžu byť relevantné a zaujímavé. Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým zrušíte svoje užívateľské konto alebo sa odhlásite zo zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter).

Zasielanie notifikácii

V prípade, ak na Vašom zariadení povolíte používanie push notifikácii, môžeme Vám zasielať informácie o nových článkoch a príspevkoch na našom Portáli na Vaše zariadenie. Pri používaní push notifikácii získavame iba všeobecné informácie o Vašom zariadení, pričom Vaša identifikácie je vykonávaná len prostredníctvom kľúča, ktorý sa vygeneruje, keď povolíte push notifikácie. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade Váš súhlas s ich spracúvaním, ktorý nám udelíte povolením push notifikácii pri návšteve Portálu. Vaše Osobné údaje budú po povolení push notifikácií spracúvané po dobu platnosti Vášho súhlasu so spracúvaním Osobných údajov na tento účel. Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov za účelom odosielania informácií prostredníctvom push notifikácií môžete kedykoľvek odvolať ich vypnutím priamo v nastavaniach Vášho zariadenia alebo nastaveniach Vášho prehliadača. Viac o push notifikáciách sa môžete dozvedieť v našich Podmienkach používania súborov cookies.

Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Portálu

Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje vrátane údajov získaných z Vášho používania Portálu špecifikovaných vyššie na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizácie prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory Portálu, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Portálu a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania Portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácia jeho funkcionalít ako aj plnenie zmluvy, ktorá vznikla vytvorením užívateľského konta. Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu existencie Vášho užívateľského konta.

Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie Portálu však potom nemusia fungovať správne. Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie nášho Portálu v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete v našich Podmienkach používania súborov cookies.

Odpovede na otázky, žiadosti, dotazy

Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely kontaktovania Vás, ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu, prípadne, aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadneho fungovania služby a poskytovania klientskej podpory. Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti. Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu najviac 1 rok odo dňa doručenia žiadosti.

Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

Prevádzkovateľ sprístupňuje Vaše Osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 • ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a podobne. S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene Prevádzkovateľa. Všetci Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.

Prenos Osobných údajov mimo EÚ

Prevádzkovateľ môže Vaše Osobné údaje získané v súvislosti s prevádzkou portálu zasielať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä Spojených štátov amerických. Prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických prebieha v režime Privacy Shield – dohody EU s USA o transatlantickom prenose osobných údajov z Európskej únie do Spojených štátov amerických na komerčné účely.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Časti Portálu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a osobných údajov.

Podmienky ochrany súkromia pre naše Facebook stránky

Keďže pri návšteve našich Facebook stránok môžeme prísť do styku s údajmi o Vás, ktoré boli získané pri Vašej interakcii na našich Facebook stránkach, dovoľujeme si Vás v záujme zachovania transparentnosti spracúvania Osobných údajov informovať, ako získavame a ako nakladáme s týmito údajmi. Pri návšteve niektorej z našich Facebook stránok o Vás priamo nezhromažďujeme žiadne Osobné údaje okrem Pseudonymizovaných údajov poskytovaných spoločnosťou Facebook, ktoré zahŕňajú metriky, ako je počet návštev, kliknutí, zobrazení, „Páči sa“, zdieľaní, komentárov a podobne. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o používaní našich záložiek alebo aplikácií, ktoré môžu obsahovať základné webové analýzy, vrátane Vašej IP adresy, typu použitého prehliadača a Vašej pravdepodobnej krajiny pôvodu. Tieto informácie sú Pseudonymizované a nie sú priraditeľné k individuálnemu používateľovi a ani ku konkrétnymi informáciami z verejných alebo súkromných profilov v službe Facebook. Získané údaje spracúvame k analyzovaniu vzorcov používania, zlepšeniu celkovej výkonnosti Facebook stránok a poskytovaniu informácií, ktoré sú pre Vás relevantné a užitočné.

Takto získané údaje môžeme sprístupniť tretím osobám, ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb. Tieto údaje tiež sprístupníme, ak je to nevyhnutné, na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a podobne.

Spracovanie Osobných údajov našich partnerov a tretích osôb

V prípade, ak sa nás rozhodnete kontaktovať z dôvodu Vášho záujmu o spoluprácu s nami alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré nám pri vzájomnej komunikácii poskytnete, predovšetkým Vaše meno a priezvisko, tel. č., e-mail a korešpondenčnú adresu.

Právnym základom pre takéto spracúvanie Osobných údajov je náš oprávnený záujem na zabezpečenie správneho fungovania portálu a pre potreby budúcej komunikácie alebo uplatnenia či bránenia našich práv.

V prípade, ak nám poskytujete Osobné údaje tretích osôb, ako napríklad Vašich zamestnancov alebo Vašich zmluvných partnerov, zodpovedáte za to, že

 • tieto Osobné údaje spracúvate v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajoch a ste oprávnený poskytnúť nám tieto Osobné údaje;
 • Osobné údaje nám poskytujete na základe určitého právneho základu podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. V prípade, ak je to potrebné, se získali na takéto poskytnutie súhlas od dotknutých osôb;
 • Voči dotknutej osobe si plníte informačnú povinnosť podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR;
 • prijímate vhodné opatrenia a poskytujete dotknutej osobe informácie týkajúce sa práva na prístup, opravu, výmaz a prenosnosť Osobných údajov, poskytujete dotknutej osobe informácie týkajúce sa práva na obmedzenie spracúvania a práva namietať Spracúvanie Osobných údajov, ako aj informácie týkajúce sa aizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (ak sa aplikuje);
 • s nami budete spolupracovať na plnení našich povinností v oblasti ochrany Osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov tretích osôb, ktoré nám poskytujete za účelom nadviazania spolupráce, je vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti (vyjadrenej tým, že nás kontaktujete) a v ostatných prípadoch náš oprávnený záujem na ich uschovaní pre potreby budúcej komunikácie alebo uplatnenia či bránenia našich práv. Osobné údaje poskytnuté podľa tejto časti Podmienok ochrany súkromia budeme uschovávať po dobu potrebnú na splnenie účelu, za ktorým ste nám Osobné údaje poskytli a následne po dobu najviac 3 roky od splnenia účelu ich poskytnutia, ak nie sme podľa všeobecne záväzných predpisov tieto Osobné údaje povinní uschovať dlhšie. Osobné údaje získané podľa tejto časti Podmienok ochrany súkromia neprenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Spoločné ustanovenia o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov

Bez ohľadu na to, či sme Vaše Osobné údaje získali prostredníctvom Portálu, Facebook stránok alebo iným spôsobom, patria Vám práva uvedené v tejto časti Podmienok ochrany súkromia.

Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.

Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov. Sprístupnenie Osobných údajov môže Prevádzkovateľ spoplatniť na základe vynaložených nákladov a platného cenníka.  Máte právno na informáciu o

 • účele spracúvania Osobných údajov;
 • kategórii spracúvaných Osobných údajov;
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 • dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 • právo požadovať od Prevádzkovateľ opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
 • zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
 • existencii aizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.

Právo na opravu

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

 • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • namietate ich spracúvanie;
 • sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
 • je dôvod pre výmaz splnenia povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 • boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od Prevádzkovateľa podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby obmedzil spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

 • namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť Osobných údajov;
 • spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým Prevádzkovateľ overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť Osobných údajov

Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby Vám poskytoll Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ preniesol tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva aizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich  osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných Prevádzkovateľom na inom právnom základe, ako na základe Vášho súhlasu.

Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

Záverečné ustanovenia

Bezpečnosť

Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nie je byť 100% bezpečné.

Zmeny Podmienok

Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa možnosti Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom emailu. Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti. Používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s aktuálnymi Podmienkami ochrany súkromia.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás, prosím, kontaktujte nás cez tento webový formulár alebo emailom na adresu gdpr@rs-centrum.sk.